news image

Peng Jin - 金鹏
CV | Resume - 简历
Email | LinkedIn | GitHub
Conference Timer
Google Scholar

Selected Publications (Complete List…)

DiffusionRet: Generative Text-Video Retrieval with Diffusion Model

Peng Jin, Hao Li, Zesen Cheng, Kehan Li, Xiangyang Ji, Chang Liu, Li Yuan, Jie Chen

ICCV 2023

[Arxiv] [Code] [Video]

Popup Image
Text-Video Retrieval with Disentangled Conceptualization and Set-to-Set Alignment

Peng Jin, Hao Li, Zesen Cheng, Jinfa Huang, Zhennan Wang, Li Yuan, Chang Liu, Jie Chen

IJCAI 2023

[Paper] [Arxiv] [Code]

Popup Image
TG-VQA: Ternary Game of Video Question Answering

Hao Li*, Peng Jin*(Equal Contributions), Zesen Cheng, Songyang Zhang, Kai Chen, Zhennan Wang, Chang Liu, Jie Chen

IJCAI 2023

[Paper] [Arxiv]

Video-Text as Game Players: Hierarchical Banzhaf Interaction for Cross-Modal Representation Learning

Peng Jin, JinFa Huang, Pengfei Xiong, Shangxuan Tian, Chang Liu, Xiangyang Ji, Li Yuan, Jie Chen

CVPR 2023 Highlight (Top 10%)

[Project] [Paper] [Arxiv] [Code] [Video]

Popup Image
Expectation-Maximization Contrastive Learning for Compact Video-and-Language Representations

Peng Jin, JinFa Huang, Fenglin Liu, Xian Wu, Shen Ge, Guoli Song, David A. Clifton, Jie Chen

NeurIPS 2022 Spotlight

[Paper] [Arxiv] [Code]


This cool template is stolen from Xin Chen!